Stypendia

I N F O R M A C J A   O PRZYZNAWANIU STYPENDIUM
DLA UCZNIÓW GMINY BUDZÓW

 Na podstawie  UCHWAŁY NR VI/64/2015 RADY GMINY W BUDZOWIE z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz UCHWAŁY NR IX/88/2015 RADY GMINY W BUDZOWIE z dnia 9 września 2015 r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Budzów przyznaje się następujące stypendia dla uczniów szkół gminy Budzów :
Stypendium naukowe : 
1) I stopnia otrzymuje laureat i finalista konkursów, olimpiad i turniejów organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13,poz. 125 z późn.zm.) 
 2) II stopnia uczniowi - uzyskującemu bardzo dobre wyniki w nauce – średnia co najmniej 5,5 i wzorowa ocena z zachowania.
Stypendium sportowe :
1) I stopnia – otrzymuje uczestnik rozgrywek i zawodów, na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym 
2) II stopnia – uczestnik, który zajął miejsca od 1 do 3 w rozgrywkach i zawodach na szczeblu wojewódzkim 
3) III stopnia – uczestnik rozgrywek i zawodów na szczeblu wojewódzkim
4) drużynie która zajęła I, II lub III miejsce w rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkimsp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl