EGZAMIN ÓSMOKLASISTY.


Ważne informacje o zasadach egzaminu.

Procedury egzaminacyjne.

Oświadczenie rodziców.

Jak prawidłowo dezynfekować ręce?

Jak skutecznie myć ręce?

Zapobieganie epidemii.

Numery telefonów.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone

‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

a) uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,

b) uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne,

c) w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wyboru języka dokonują rodzice ósmoklasistów w terminie do 30 września danego roku r.,  składając pisemną deklarację do dyrektora szkoły. Uczniowie naszej szkoły  mogą dokonać wyboru tylko spośród języków, których uczą się w szkole: język angielski i język niemiecki. Deklaracja wyboru języka może być zmieniona  w formie pisemnej.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach

o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie

o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Przydatne linki :

a) https://www.cke.gov.pl

b)http://www.oke.krakow.pl

 

sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl