Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone

‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

a) uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,

b) uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne,

c) w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wyboru języka dokonują rodzice ósmoklasistów w terminie do 30 września 2018r.,  składając pisemną deklarację do dyrektora szkoły. Uczniowie naszej szkoły  mogą dokonać wyboru tylko spośród języków, których uczą się w szkole: język angielski i język niemiecki. Deklaracja wyboru języka może być zmieniona do 15.01.2019r. Zmiana deklaracji następuje również w formie pisemnej.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

języka polskiego

matematyki

języka obcego nowożytnego

jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.


Przebieg egzaminu ósmoklasisty


Egzamin odbędzie się w kwietniu: 15-17.04.2019r. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

15.04.2019r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

16.04.2019r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

17.04.2019r. – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach

o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie

o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 INFORMACJE O SZCZEGÓŁOWYCH SPOSOBACH DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

I . Informujemy, że sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania tego egzaminu obejmują uczniów:

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność (uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z zespołem Aspergera); o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, a którzy uzyskali pozytywną opinię rady pedagogicznej.

(Wyżej wymienieni otrzymują odrębne arkusze egzaminacyjne oraz mają zapewnione warunki adekwatne do indywidualnych potrzeb).

II.  Sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu obejmują uczniów:

a) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;

b) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność ruchową;

c) przewlekłymi chorobami na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza;

d) chorych lub niesprawnych czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza;

e) posiadających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;

f) którzy w roku szkolnym 2018/2019 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

g) adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,

h) zaburzenia komunikacji językowej,

i) sytuację kryzysową lub traumatyczną,

oraz uzyskali pozytywną opinię rady pedagogicznej.

Opinia rady pedagogicznej, jest wydawana na wniosek nauczyciela/ specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców.

(Większość uczniów wymienionych w punkcie II otrzymuje standardowy arkusz egzaminacyjny, pracę z którym można przedłużyć:

z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut

z matematyki – nie więcej niż o 50 minut

z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut

Ważne daty:

Do 30 września 2018 r.  – złożenie deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego.

Do 15 października 2018 r.  – rodzic przedkłada dyrektorowi szkoły podanie o dostosowanie warunków na egzaminie ósmoklasisty:

- ze względu na chorobę przewlekłą wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia,

- ze względu na opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Do 20 listopada 2018 r. dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie  - załącznik 4b -  rodziców  ucznia  o  wskazanych  sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych danego ucznia.

Do 23 listopada 2018 r. rodzice ucznia składają pisemne oświadczenie (jako oświadczenie w załączniku 4b.) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

Ze szczegółowymi informacjami  dotyczącymi sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 zapoznacie się Państwo w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


 


sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl