Organizacja roku szkolnego 2020/2021

WITAJ SZKOŁO!

 Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu. Co do zasady, od pierwszego września uczniowie SP1 w Budzowie rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

godz. 9:00 – klasy I-III

godz. 11:00 – klasy IV-VIII

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły, na dziedzińcu. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.

Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.

Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.

Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.

Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.

Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na dziedziniec szkolny.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

Spotkanie z wychowawcą:

Powitanie uczniów

Przekazanie informacji o:

a)zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych

b) zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami

c) organizacji przerw obiadowych

d) omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, dziennik elektroniczny, kalendarium  roku  szkolnego, harmonogramu odbioru podręczników, organizacji pracy, pracy świetlicy .

e) inne sprawy bieżące i organizacyjne.

f) zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!.

Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.

W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia /potwierdzonego badaniem temperatury termometrem bezdotykowym/szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udać się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć podpisaną  przez rodzica/ opiekuna prawnego zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka ).

Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Rodzicu/Opiekunie – Skopiuj, wklej, wypełnij, wydrukuj lub napisz odręcznie – apelujemy o przekazanie zgody do szkoły do wychowawcy:


ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

W związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem COVID-19, na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wyrażam zgodę na badanie temperatury ciała
mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych
i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.

Mój telefon: ………………………………………

Osoba uprawniona do odbioru dziecka: ………………………………………………………………….. Nr PESEL osoby uprawnionej: ………………………………………………………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego


 Apelujemy o śledzenie zmian i innych wytycznych w opisanych wyżej procedurach


sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl