Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności sp1budzow.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp1budzow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacenty Głuc.
 • E-mail: sp1budzow@budzow.pl
 • Telefon: 338740058

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie
 • Adres: 34-211 Budzów 553
 • E-mail: sp1budzow@budzow.pl
 • Telefon: 338740058

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie mieści się w budynku pod numerem 553, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się . Do budynku szkoły prowadzi główne wejście. jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto w budynku szkoły można wejść wejściem od strony wschodniej - jest ono częściowo dostosowane do osób niepełnosprawnych oraz wejście od strony sali gimnastycznej służące jako wejście ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, tern wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych. Przy wejściu do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście doi budynku . Przy budynku szkoły nie zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind, pochylni oraz platform przyschodowych. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl