AKTUALNOŚCI
Dowiedź się jakimi wydarzeniami żyje nasza szkoła
26.08.2020r.
INFORMACJA
Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 znajdują się na stronie głównej dziennika elektronicznego Vulcan.
26.08.2020r.
INFORMACJA

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju  sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

 W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp1budzow.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2.   Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

3.   Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

4.  Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

5.   Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym /przedsionek/, stanowiącym przestrzeń wspólną.

7.  Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)   jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

c)  dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8.       W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w gabinecie proflilaktyki  do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w gabinecie profilaktyki.

9.       W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne, nie ma przeciwwskazań.

10.    Rodzic odprowadzający oraz wszyscy uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Wszyscy są zobowiązani  przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

11.    Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.

12.    Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

13.    Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

14.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

15.    Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

1.Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru powinien użyć płynu dezynfekującego.

2.Rodzic zgłasza odbiór dziecka i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

3.Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.

4.Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

5.Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem  nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę  zasłaniającą nos i usta.

Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

6.Uczeń klasy I – VIII po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem  z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

  Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa  w naszej szkole , które umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce - dokumenty.

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

 

 

22-08-2020 r.
Informacja dla rodziców uczniów kl.I na rok szkolny 2020/2021.Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klasy I na spotkanie informacyjne dotyczące  organizacji roku szkolnego 2020/2021 , które odbędzie się 26-08-2020 r. o godzinie 16.00 w budynku szkolnym Budzów 553 w sali klasy I.  
Prosimy o zachowanie stosownych zasad sanitarnych.
04-08-2020 r.
Informacja dla rodziców uczniów kl.I na rok szkolny 2020/2021.

Spis przyborów szkolnych dla ucznia klasy I w roku szkolnym 2020/2021

                                   WYPRAWKA PIERWSZAKA

                 Wyposażenie piórnika:

                  1.   Ołówek

                   2.  Gumka

                   3.  12 podstawowych kolorów kredek ołówkowych

                   4.  Temperówka

                   5.  Nożyczki

                   6.  Klej w sztyfcie

                   7.   Linijka

                   Przybory i rzeczy, które dzieci przynoszą do klasy:

                   1.  Blok A 4 (mały) z białymi kartkami

                   2.  Blok A 4 (mały) techniczny z kolorowymi kartkami

                   3.  Plastelina

                   4.  Kubek do wody              

                   5.  Kredki pastelowe

                   6.  Zeszyt papierów kolorowych ( wycinanki)

                  7.  Farby plakatowe

                  8.  2 pędzle w tym jeden gruby

                  9..  Patyczki do liczenia      

                  11.  Strój gimnastyczny w worku - koszulka ,spodenki

                  12. 1 zeszyt 16 kartkowy w 3 linie ( niebiesko-czerwone)

                  13. 1 zeszyt 16 kartkowy w kratkę

                  14. Obuwie do przebrania ( tenisówki, trampki)

                  15. Teczka tekturowa z gumką do prac plastycznych

                  16. Notes lub zeszyt do kontaktu z wychowawcą

Podręczniki szkolne są zapewnione przez szkołę.

Pozostałe informacje zostaną podane przez wychowawcę i dyrektora szkoły na pierwszym spotkaniu w dniu rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Bardzo proszę podpisać wszystkie rzeczy dziecka.

sp1budzow.pl
created by DremWebDesign.pl